Algemene voorwaarden

DEFINITIES
 1. Koper: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die met MT Refurbished signalering een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 2. Consument: de koper als bedoeld in het vorige lid die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3. Overeenkomst: iedere tussen de koper en MT Refurbished signalering tot stand gekomen overeenkomst.
 4. Website: de website van MT Refurbished signalering door middels waarvan mede overeenkomsten tot stand kunnen wordt gebracht: www.mtrefurbishedsignalering.nl
 5. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens MT Refurbished signalering te leveren producten.

 

ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van MT Refurbished signalering en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De algemene inkoop- of andersluitende voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze, met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen, van toepassing zullen zijn.
 3. Voordat middels de website een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op de website aan de koper beschikbaar gesteld zodat de koper deze algemene voorwaarden op eenvoudige wijze kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van MT Refurbished signalering vrijblijvend.
 2. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van MT Refurbished signalering, binden hem niet.
 3. Aan een aanbod van MT Refurbished signalering dat gebaseerd is op door de koper onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de koper geen rechten ontlenen.
 4. In het aanbod op de website weergegeven afbeeldingen en vermelde productgegevens bieden een waarheidsgetrouwe weergave c.q. een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. Deze gegevens zijn voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.
 5. Om bestellingen te plaatsen middels de website dient de koper gegevens in te vullen op de website. De koper staat ervoor in dat hij alle bij de registratie en bestelling van producten gevraagde gegevens volledig en naar waarheid verstrekt.
 6. De overeenkomst middels de website te sluiten komt tot stand op het moment dat de bestelling van de koper door MT Refurbished signalering per e-mail is bevestigd en de koper voldoet aan alle in het aanbod vermelde voorwaarden. De door MT Refurbished signalering per e-mail verstuurde bestelbevestiging wordt geacht door de koper te zijn ontvangen op het moment dat de bestelbevestiging door MT Refurbished signalering is verzonden. Een onjuistheid in het door de koper opgegeven e-mailadres komt voor zijn risico.
 7. De overeenkomst die niet middels de website wordt gesloten, wordt als tot stand gekomen beschouwd op het moment dat het aanbod van MT Refurbished signalering door de koper is aanvaard. Indien de aanvaarding van de koper afwijkt van het aanbod van MT Refurbished signalering, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MT Refurbished signalering anders aangeeft.
 8. Een samengestelde prijsopgave verplicht MT Refurbished signalering niet tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 9. Indien de koper de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De koper is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 10. De door de koper opgegeven persoonsgegevens worden gebruikt voor het versturen van de bestelling en het opstellen en versturen van de factuur. Tevens worden ze gebruikt om contact met de koper op te kunnen nemen met betrekking tot verzending, bestelling en/of informatieverstrekking. Door het plaatsen van de bestelling geeft de koper toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens ongeacht of de bestelling via de website of niet middels de website is geplaatst.

MAATWERK

 1. Indien en voor zover de producten, alvorens tot levering daarvan over te gaan, volgens specificaties van de koper worden vervaardigd, bewerkt of besteld, staat de koper ervoor in dat hij MT Refurbished signalering tijdig alle informatie verstrekt die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs van belang is.
 2. Bij de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in lid 1 gaat MT Refurbished signalering onder meer uit van de door de koper verstrekte gegevens. MT Refurbished signalering aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de koper onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
 3. Producten die in enige mate volgens specificatie van de koper zijn vervaardigd, bewerkt of besteld, kunnen nimmer worden geretourneerd of geruild. Daarintegen zullen wij met de koper een passende oplossing proberen te vinden.

UITVOERING EN LEVERING

 1. Tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de producten op locatie van MT Refurbished signalering worden afgehaald, vindt de levering van bestelde producten plaats op het door de koper opgegeven afleveradres. Bij gebreke van het afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
 2. Indien overeengekomen is dat de producten op locatie van MT Refurbished signalering worden afgehaald, geschiedt dit uitsluitend op een nader tussen partijen overeen te komen tijdstip.
 3. MT Refurbished signalering is pas gehouden uitvoering te geven aan een bestelling indien de koper heeft voldaan aan alle voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bepaalt MT Refurbished signalering de wijze van transport en de verpakking van de producten.
 5. MT Refurbished signalering zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Alle vermelde leverings- en uitvoeringstermijnen worden zoveel mogelijk nageleefd, echter betreffen zij nimmer fatale termijnen.
 6. MT Refurbished signalering behoudt zich het recht voor de levering van bestellingen in gedeelten te laten plaatsvinden.
 7. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper in ontvangst zijn genomen.
 8. Indien de koper bij de bestelling heeft aangegeven dat de producten bij afwezigheid van een ontvangstnemer afgeleverd mogen worden op een specifieke plaats op het afleveradres, bijvoorbeeld bij de achterdeur, dan gaat het risico van verlies of beschadiging over op de koper op het moment dat de producten zijn afgeleverd door de transporteur.

GARANTIE

 1. Onverminderd het bepaalde in lid 3, staat MT Refurbished signalering ervoor in dat de producten beantwoorden aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door MT Refurbished signalering of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst jegens MT Refurbished signalering kan doen gelden.
 3. Voor de koper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is de garantie beperkt tot de in het aanbod weergegeven of anderszins uitdrukkelijk vermelde garantietermijn, of bij gebreke daarvan, de door de fabrikant op de producten verstrekte fabrieksgarantie, welke fabrieksgarantie aan de koper wordt overgedragen.
 4. Elke garantie vervalt indien de koper de bedradingen die in de producten zijn aangebracht doorknipt of doet doorknippen, dan wel de aansluiting van die bedradingen wijzigt of doet wijzigen. De garantie vervalt eveneens indien de koper anderszins reparaties aan de producten zonder toestemming van MT Refurbished signalering heeft uitgevoerd of doen uitvoeren.
 5. Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan MT Refurbished signalering worden geretourneerd. Retournering van de producten geschiedt voor rekening van de koper, ook indien retournering op andere gronden dan garantie plaatsvindt.
 6. Het bepaalde in dit artikel laat de uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden onverlet.

PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn vermelde productprijzen exclusief eventuele verzend- en bezorgkosten. Op de website vermelde productprijzen zijn exclusief btw.
 2. Voordat de overeenkomst middels de website wordt gesloten, wordt de door koper verschuldigde totaalprijs vermeld, exclusief btw en eventuele verzend- en bezorgkosten.
 3. Voor bezorging buiten de Europese Unie zijn, tenzij anders mocht zijn overeengekomen, eventuele uit- en invoerrechten, zegel-, stations- en inklaringskosten, belastingen, et cetera voor rekening van de koper. Deze bedragen staan niet vermeld op de initiële overeenkomst middels de website tot stand gekomen.
 4. Afhankelijk van hetgeen is overeengekomen, dient betaling te geschieden middels online betaling op de website, overboeking, dan wel contant afrekenen op locatie.
 5. In geval van online betaling middels de website of overboeking vooraf, kan de koper geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling zolang de vooruitbetaling niet is voldaan. In geval van contant betaling is MT Refurbished signalering niet eerder gehouden tot afgifte van de producten dan nadat de betaling volledig is voldaan.
 6. MT Refurbished signalering behoudt zich het recht voor om het verzoek van de koper voor betalen op rekening te weigeren.
 7. Een onjuistheid of onvolledigheid in door de koper verstrekte betaalgegevens dient onverwijld ter kennis van MT Refurbished signalering te worden gesteld.
 8. Indien 14 dagen na het plaatsen van de order via de website nog geen betaling is ontvangen door MT Refurbished signalering, behoudt MT Refurbished signalering zich het recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en de betreffende producten niet langer voor de koper gereserveerd te houden.
 9. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de koper verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.
 10. De persoons- en/of bedrijfsgegevens die MT Refurbished signalering in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door hem dan wel door derden aan wie de vorderingen overgedragen worden gebruikt voor of bij risicoanalyses en/of de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden.

AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Aansprakelijkheid van MT Refurbished signalering voor herstelbare tekortkomingen bestaat niet eerder dan nadat de koper MT Refurbished signalering in de gelegenheid heeft gesteld deze schade te herstellen, bij gebreke waarvan er voor MT Refurbished signalering ter zake geen enkele aansprakelijkheid voortvloeit.
 2. MT Refurbished signalering is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de koper onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
 3. MT Refurbished signalering is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan als gevolg van een tekortkoming van de koper in de nakoming van één of meer verplichtingen uit de overeenkomst, alsmede voor schade ontstaan door een omstandigheid die de garantie op de producten op grond van artikel 8 doet vervallen of zou doen vervallen.
 4. MT Refurbished signalering is niet aansprakelijk voor schade die voorkomen had kunnen worden indien de koper de gebruiksvoorschriften en andere instructies van of vanwege MT Refurbished signalering behoorlijk had opgevolgd.
 5. MT Refurbished signalering is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 6. De koper vrijwaart MT Refurbished signalering van alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst door MT Refurbished signalering en in verband met het gebruik van de door hem geleverde producten.
 7. In het geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door MT Refurbished signalering geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de koper alle verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de koper verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren, voor zover dit in het kader van zijn normale bedrijfsvoering niet ontoelaatbaar moet worden geacht.

* Indien er door de klant zelf wijzigingen aan de behuizing, kabels, printplaten of LED's zijn gemaakt of producten zijn verkeerd gemonteerd/aangesloten vervalt deze garantie.

Voorwaarden:

 • Wij installeren alleen producten die bij ons zijn aangeschaft.
 • Tarieven gelden voor inbouw op de vestiging in Eersel. Tarieven zijn inclusief aansluitmaterialen en standaard schakelaar en exclusief de te installeren producten.
 • Tarieven zijn richtprijzen, deze kunnen afwijken door bijvoorbeeld het type auto of reeds bestaande inbouw.
 • Wij bieden twee jaar garantie op installaties, de garantie is niet overdraagbaar en vervalt indien deze door derden is aangepast of een poging daartoe.
 • Annuleren van uw installatie afspraak minimaal 48 uur van te voren, anders zijn wij genoodzaakt €60,- administratie-/reserveringskosten in rekening te brengen.